FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม รอบที่ 2 (หมดเขต 15 ต.ค. 61)
26 ก.ย. 2561

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม (รอบที่ 2)ดังนี้

เงื่อนไขการรับทุน

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับคณะ ตามที่คณะขอความร่วมมือตลอดเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่นักศึกษาคนอื่นๆ ในทุกด้าน

3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องช่วยงานคณะ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา

4. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน คณะจะตัดสิทธิการรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ทั้งทุนการศึกษาของคณะและทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ

                   ระยะเวลาการรับสมัคร   ระหว่างนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

                   สถานที่รับสมัครและส่งใบสมัคร

                       รับ-ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ งานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถดาวโหลดใบสมัครได้จาก www.jc.tu.ac.th เลือก ประกาศทุนการศึกษา

                   คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พ.ศ. 2561

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา-มารดา รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี โดยไม่หักหนี้สิน

3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภทต่อเนื่อง รวมทั้งนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน ยกเว้น ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือทุนประเภทรางวัล

4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  (นศ.ชั้นปีที่ 1/2561 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย)

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

6. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน  ยกเว้นทุนประเภทรางวัล  หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

หลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ           

1. รูปถ่าย ขนาด 1.5  นิ้ว  จำนวน 1 รูป  (ติดใบสมัคร)

2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา, บิดา และ มารดา  จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา, บิดา และ มารดา จำนวน 1 ชุด

4. สำเนารายงานผลการเรียน  จำนวน 1 ชุด

5. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือแสดงรายการเงินเดือน ที่หน่วยงานออกให้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้แบบฟอร์มรับรองรายได้)

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของบ้าน/ที่อยู่อาศัยของบ้าน/ที่อยู่อาศัยของ บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง

7. ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ของผู้ขอทุน

8. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

9. แนบฟอร์มรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา

                   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ / คัดเลือกและประกาศผล

จะแจ้งภายหลัง

Download   แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา