FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
4 ก.ค. 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 
เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจาก ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์