FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แถลงข่าว งานประชุมวิชาการสื่่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
4 ก.ค. 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บํารุงสุข สีหอําไพ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมแถลงข่าว งานประชุมวิชาการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ภายใต้ความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์-และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดเผยถึงความร่วมมือทางวิชาการของสามสถาบันในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดงานประชุมวิชาการสามสถาบัน ทั้งระดับชาติและนานาชาติว่า คณะทำงานสามสถาบันได้วางแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในด้านอื่นๆ 
ทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งในกลุ่มอาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยที่ผ่านมาทางจุฬาฯ ก็เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับอาเซียน และงานเครือข่ายนิสิตประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการของเราทั้งสามสถาบัน ขณะนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 เราจึงร่วมกันที่จะพัฒนาวารสารวิชาการของแต่ละสถาบันให้ก้าวขึ้นสู่ฐานข้อมูล
TCI 1 และฐานข้อมูลอาเซียน ดังนั้น ทางจุฬาฯ จึงเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวารสารวิชาการขึ้น โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินวารสารวิชาการ”  “นอกจากนี้ ทางจุฬาฯ ยังได้จัดโครงการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ (PR Network) โดยรวมนิสิตนักศึกษาเอกการประชาสัมพันธ์จากหลากหลายสถาบันการศึกษาในการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับความรู้จากวิทยากรต่างประเทศมาเล่าถึงประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ วางแผนงานประชาสัมพันธ์จากโจทย์จริงอีกด้วย” 

ในปีนี้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย