FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1
4 ก.ค. 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเปิดหลักสูตร  “การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” ICP (Innovative Communication Program) ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอบรมด้านสื่อครบวงจร

คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "สำหรับความร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยใช้จุดแข็งของทั้ง 2 องค์กร มาจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ หรือ Innovative Communication Program (ICP) ขึ้น ที่มุ่งเน้นด้านการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ยุคใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในยุค 4.0 และถือเป็นครั้งแรกที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดทำหลักสูตรเพื่อผู้บริหารยุคใหม่ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเป็นการยกระดับฐานะ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านสื่อที่มีคุณภาพครบวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมทั้งความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคตอีกด้วย”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Innovative Communication Program : ICP) ครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนสร้างสรรค์งานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสื่อให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การสื่อสารเข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร จึงได้กำหนดหลักสูตรการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ขึ้น โดยนำจุดแข็งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มาผนวกเข้ากับความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จึงออกมาเป็นหลักสูตรที่ครบทุกมุมมองด้านการสื่อสาร เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ เน้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมืออาชีพของวงการสื่อสารและแวดวงการตลาดอย่างใกล้ชิด"