FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คบเด็กสร้างสื่อ ปีที่ 2”
19 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คบเด็กสร้างสื่อ ปีที่ 2”  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนแม่สันวิทยา และ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รวม 30 คน

การจัดอบรมดังกล่าว จัดในรูปแบบบริการสังคม แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ในช่วงวันรุ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการรู้เท่าทันสื่อเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสื่อ
ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ตลอดจนสามารถลงมือสร้างสื่อที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยของตนเองได้

ทั้งนี้ โครงการจัดขี้นในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการลงมือปฏิบัติจริง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล
รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดแข่งขันการผลิตสื่อจากผลงานที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วย