FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ
11 มิ.ย. 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ

โดยการอบรม ช่วงที่หนึ่ง (ภาคเช้า) เป็นการจัดอบรม ให้ความรู้
หัวข้อ "ตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Minitab"
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมทั้งการใช้ระบบการตัดเกรดออนไลน์โดย คุณจตุรงค์ เสาน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลข้อมูล
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงที่สอง (ภาคบ่าย)  หัวข้อ "งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
เพื่อถ่ายทอดความรู้ วิธีการและประสบการณ์การทำงานสร้างสรรค์ จากภาพยนตร์เรื่อง " Vanishing Point"