FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ขอความร่วมมืออาจารย์กรอกแบบประเมินผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง งวดที่ 2/2560
1 มิ.ย. 2561

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านกรอกผลงานประจำปีในแบบประเมินงานอาจารย์ ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

และขอให้ส่งแบบประเมินผลงานพร้อมส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่คุณธารารัตน์ พรหมบุบผา เลขานุการคณะกรรมการฯ ณ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต หรือที่คุณจันทร์เพ็ญ ทองประเสริฐ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561