FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2561
16 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณบุญทิพย์ สังข์ปิด วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลท่าโขลง
และครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัปทุมธานี
ร่วมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
มีความรู้และเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี