FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การเสวนาหัวข้อ OTT ทีวีออนไลน์ ทางเลือกใหม่โทรทัศน์ไทย
15 พ.ค. 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ (JC cinema) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เป็นประธานเปิด การเสวนาหัวข้อ "OTT ทีวีออนไลน์ ทางเลือกใหม่โทรทัศน์ไทย”

จัดโดยนักศึกษารายวิชา วส.431 
การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์

ร่วมเสวนาโดย
- ดร.สิขเรศ ศิรากานต์
  นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่
- คุณชัยนันต์ สันติวาสะ
  ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academy
- คุณจอร์จ ปรีดิ์โรจน์ เกษมศานติ์ 
  RUBSARB production 
  ผู้ผลิตรายการแบบ OTT