FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมรับมือการปรับตัวของสื่อยุคดิจิทัล
26 เม.ย. 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
และ นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ
และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในโอกาสนี้ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้บรรยายในหัวข้อ "การปรับตัวของสื่อยุคดิจิทัล" 
แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการปรับตัวของสื่อยุคดิจิทัล พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค
ในการดำเนินงานของทั้งสองสถานี