FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Media Disruption กับการบริหารสื่อ”
28 มี.ค. 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Media Disruption กับการบริหารสื่อ” เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแสวงหาแนวทางการปรับตัวขององค์กรสื่อในยุคดิจิทัลผ่านปรากฏการณ์คลิปวิดีโอเซเลบริตี้ชื่อดัง สู่ขวัญ บูลกุล

โดยทีมงาน Celeb Blog "สู่ขวัญ" ประกอบด้วย คุณโยธา รัตนเจริญโชค คุณอภิญญา มูลจรัส คุณภูรี ภูมิฐานนท์ และคุณภนิฐนารถ สมาหนับ และร่วมเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดำเนินรายการโดย : อาจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
พิธีกรโดย : อาจารย์นิชคุณ ตุวพลางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ กล่าวระหว่างการเสวนาว่าในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อดั้งเดิมที่กำลังปิดตัวและปรับตัวในปัจจุบันว่า สื่อทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินซึ่งเกิดมาจากนวัตกรรมที่ทำลายล้างอุตสาหกรรมสื่อบางอย่างลงไป เช่น อุตสาหกรรมฟิล์ม ซีดี วีซีดี ซึ่งสูญหายลงไป จนเกิดปรากฏการณ์ Disruption Technology ทำให้มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวกสบายจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งทุกอย่างล้วนมากจากเทคโนโลยี

นอกจากนี้ในมุมมองธุรกิจเทคโนโลยีต่างเข้ามามีบทบาทในธุรกิจสื่อซึ่งการผลิตเนื้อหาต้องตรงกับความต้องการของคนดู หรือจริต ดังเห็นได้จากปรากฏการณ์สู่ขวัญ ซึ่งเป็นการผลิตเนื้อหาในยุคที่สื่อต้องปรับตัว กล่าวคือต้องคิดแบบสร้างสรรค์ เพราะปัจจุบันมีเนื้อหาในลักษณะแบบนี้เยอะมาก ซึ่งทีม Celeb Blog สู่ขวัญนับได้ว่าสามารถวิเคราะห์ความต้องการของคนดูและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอใหม่ผ่านผู้ดำเนินรายการ พร้อมกับวิเคราะห์ผู้บริโภคมีความต้องการอย่างไร

ด้านทีมงาน Celeb Blog กล่าวถึงการสร้างเนื้อหาสู่ขวัญ ว่าต้องเชื่อไปกับเนื้อหาสาระที่เราผลิต กล้าลอง กล้าเปิดรับเรื่องราวใหม่ ที่สำคัญการทำงานในลักษณะนี้ต้องปรับตัวเองตลอดเวลา เป็นผู้นำเทรนด์ไม่ใช่ผู้ตาม ซึ่งเป็นความท้าทายในยุกสื่อ Disruption โดยการสร้าง Social Content เป็นสิ่งที่ยาก เราจะไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น เป็นความยากที่ต้องทำให้คนดูเชื่อ โดยที่คนดูไม่ชอบดูอะไรนานๆ ต้องไม่ทำให้คนเบื่อ

ในช่วงท้ายของการสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาบริหารการสื่อสาร ว่า ในส่วนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งกลยุทธ์และเทคโนโลยีซึ่งพบว่าองค์กรสื่อมีการปรับตัวด้วยการบริหารด้วยกลุ่มคนขนาดเล็ก