FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลงานวิชาการ” และ โครงการเสวนา “เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย”
28 มี.ค. 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการอบรม หัวข้อ "เทคนิคการผลิตผลงานวิชาการ" และ "เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย" ประจำปี 2561  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดการอบรมและเสวนา

โดยการอบรม ช่วงที่หนึ่ง (ภาคเช้า) เป็นการจัดอบรม ให้ความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการผลิตผลงานวิชาการ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  
ช่วงที่สอง (ภาคบ่าย) เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย” ร่วมเสวนาโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม          
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลนารี เสือโรจน์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต เป็นผู้ดำเนินรายการ