FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ และคณะนิติศาสตร์ มธ. ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
28 มี.ค. 2561

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อ “วิกฤติ Fake news ในนิเวศธุรกิจสื่อ”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ
คุณปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา

จากนั้นได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
หัวข้อ “การคุ้มครองเสรีภาพของสื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”

โดยการสัมมนา “วิกฤติ Fake news ในนิเวศธุรกิจสื่อ” ในช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
อดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด 
- อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
- คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการ The Momentum 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ร่วมการสัมมนาดังกล่าว 
โดยมี รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นผู้ดำเนินรายการ