FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การประชุมเวทีภาคีวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12 ก.พ. 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้อง 407 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน "การประชุม เวทีภาคีวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" โดยความร่วมมือจากภาคีอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.รามคำแหง, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, เครือข่ายคณะนิเทศ จาก ม.ราชภัฎ ร่วมกับนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ฯ และสื่อสารมวลชน เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนา "สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"

โดยวางกรอบแนวคิด แนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยในประเด็น ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนากลไก และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงานวิชาการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งมีข้อสรุปในการวางโครงสร้างการวิจัยองค์รวมเพื่อเป็นฐานรากในในการพัฒนาสื่อ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบ Media - Lab เพื่อพัฒนาคนและเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกัน 

ในการนี้ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้ให้ข้อสรุปเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันกับผู้แทนสถาบันการศึกษา และนักวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้