FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รับสมัครกรรมการบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
2 ก.พ. 2561

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เรื่อง   รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ประจำปีการศึกษา 2560
------------------------------
ประกาศกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการบัณฑิตของทุกคณะ นั้น

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง

และคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบัณฑิต ดังนี้

วันรับสมัครเลือกตั้ง
-    ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต

วันเลือกตั้ง  
-    วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา  08.30-15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต

    คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเลือกตั้งกรรมการบัณฑิต
1.    เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคปกติหรือภาคภาษาอังกฤษ
2.    อยู่ในฐานะชั้นปีที่ 4 หรือต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ครบ 110 หน่วยกิตแล้ว (เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคหนึ่ง, ภาคสอง หรือภาคฤดูร้อนปีการศึกษา  2560)

ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งจะต้องกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

พร้อมแนบสำเนาผลการศึกษา โดยขอรับใบสมัครได้ที่ นางสาวจารุณี  สุขสม

กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบัณฑิต ณ ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในวันและเวลาตามกำหนดข้างต้น จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download ใบสมัคร ที่ https://drive.google.com/open?id=1xie51552pJOhB4OXXx56FodjW1nld8J8