FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลในโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2559
1 ก.พ. 2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 
รองศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
นำ น.ส.อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม… เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2559 ในระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา