FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2
1 ก.พ. 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าหารือการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โดยเป็นภารกิจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 3 สถาบัน ภายหลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2560 ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 สถาบัน ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการจากคณะผู้บริหารของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในชุดที่แล้วโดย รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ต้องการสร้างปรากฏการณ์และความแข็งแกร่งในแวดวงวิชาการวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ตลอดจนแสวงหาพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากแนวโน้มการเรียนการสอนในด้านนี้ต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์การอยู่รอดของวิชาชีพสื่อมวลชน

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครัั้งต่อไปคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ส่วนความคืบหน้าในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆ นี้