FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง (กำหนดส่งภายใน 26.01.2561)
10 ม.ค. 2561

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง งวดที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวารสารศาสตร์ฯ 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานงวดที่ 1 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยขอให้ส่งฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ที่คุณธารารัตน์ พรหมบุบผา ชั้น 3 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. บันทึกข้อความ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งวดที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)
  2. ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)
  3. บันทึกข้อความ แจ้งการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ร้อยละของการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560)
  4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
    4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งหัวหน้างาน
    4.2 พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 
    4.3 ลูกจ้างประจำและพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานสถานที่