FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
16 พ.ย. 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง MC410 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4"

โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คุณปิยาพัชร คนชม หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงในเรื่องขั้นตอนและรายละเอียดการยื่นหนังสือฝึกงานและการทำสารนิพนธ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสบการณ์การฝึกงานจากพี่สู่น้อง" โดยมี 
นายพิรเศรษฐ์ นาคสังข์ กลุ่มวิชาโฆษณา
นายโทรนัด เทียมอุดม กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
และ น.ส.วนัชพร รัตนจินดา กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน