FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
11 ต.ค. 2560

ด้วยที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร เป็นผู้ได้รับการยกย่อง
เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศ (สลักนามนายกรัฐมนตรี) ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น