FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนมูลนิธิอิออน ประเทศไทย สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)
11 ต.ค. 2560

คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยม
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
- พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนอื่นๆในขณะสมัคร ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Download ใบสมัครที่ http://sa.tu.ac.th/index.php/th/download.html ส่งใบสมัครที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ใช้ใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา 2560