FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 กรอ. และกยศ.
15 ส.ค. 2560

กำหนดยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร  
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องบริการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องบริการนักศึกษา ชั้น 1 
อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
มธ.ศูนย์รังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม