FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
10 ส.ค. 2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการประกวดเขียนเรียงความ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" เพื่อมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรม แต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมในอนาคต