FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการอบรม
13 ก.ย. 2560

งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา จัดโครงการอบรม (ฟรี) ให้กับนักศึกษาทุกท่าน ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเข้าการอบรมได้มากกว่า 1 โครงการ ซึ่งมีโครงการอบรมจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

  1.  การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator   อบรมวันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ย. 60
                                                                เวลา 9.00 - 12.00 น.
  2.  การใช้กล้องถ่ายวีดิทัศน์และอุปกรณ์ส่วนควบ  อบรมวันพุธที่ 15 พ.ย. 60  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
  3.  การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพใน Studio        อบรมวันพุธที่ 21 ก.พ. 61  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
  4.  การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว                    อบรมวันพุธที่ 14 มี.ค. 61  เวลา 13.30 - 16.30 น. 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงชื่อได้ทาง https://goo.gl/forms/D5pCMsBGZwYaV5j33
หรือ งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา อาคารปฏิบัติการทางสื่อสารมวลชน ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ