FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะ
9 ส.ค. 2560

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

การรับสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง www.jc.tu.ac.th
 • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่หมวดบริหารงานบุคคล ห้องงานบริหารและธุรการ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-6216

เอกสารประกอบการใบสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือรับรองการทำงานโดยมีผู้รับรองจำนวน 2 คน (ปิดซองผนึกถึงคณบดี)
 3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้างานหรือรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ
 4. ข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในช่วงระยะเวลา 1 ปี ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียนด้านการบริหารงาน
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์การทำงาน ภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเหมาะสมในด้านต่างๆ
 3. พิจารณาจากเนื้อหาของข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตามที่ผู้สมัครเสนอ

กำหนดการคัดเลือก

 • ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 12 กันยายน 2560
 • กำหนดการสอบคัดเลือก
 • สอบข้อเขียน วันที่ 18 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 กันยายน 2560

การประเมินผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง

 1. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการคณะและจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่งเลขานุการคณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
 2. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการคณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะจะแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการเลขานุการคณะอีกตำแหน่งหนึ่งควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานไปก่อนจนกว่าจะผ่านการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเลขานุการคณะตามหลักเกณฑ์ต่อไป