FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์และอภิปรายผลวิจัย ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง JM 401 อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน และอาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมการวิเคราะห์และอภิปรายผลวิจัย แก่ คณาอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการสร้างทักษะในกระบวนการวิเคราะห์และอภิปรายผลวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ