FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
มธ. เปิดรับสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 

วงเงินทุนอุดหนุน เป็นแบบถัวจ่ายตามจริงในรายการที่กำหนด ภายในวงเงินทุน/ครั้ง ดังนี้

  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Oral Presentaton  150,000 บาท
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Poster Presentation  80,000 บาท
  • การศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน  150,000 บาท

กำหนดการส่งใบสมัครและประกาศผลการพิจารณา

การรับสมัคร การส่งใบสมัคร
และเอกสารขอรับทุน
สำหรับผู้เดินทางในช่วง ประกาศผลการพิจารณา
ครั้งที่ 1 ภายในเดือน สิงหาคม 2560 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ภายในเดือน กันยายน 2560
ครั้งที่ 2 ภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 มกราคม - กันยายน 2561 ภายในเดือน ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เมษายน - กันยายน 2561 ภายในเดือน มีนาคม 2561
ครั้งที่ 4 ภายในเดือน พฤษภาคม 2561 กรกฎาคม - กันยายน 2561 ภายในเดือน มิถุนายน 2561

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://acrd.tu.ac.th หรือติดต่อ e-mail: khunphikul@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการวิชาการ โทร. 02-564-4440 ต่อ 1831 (พิกุล)