FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
21 ส.ค. 2560

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไม่เกินคนละ 1 ชื่อ
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต
และ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์
หากไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันดังกล่าว โปรดมอบอำนาจและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 1

---------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และปฏิทินดำเนินการสรรหา

  • กำหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมธรรมศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
    ระหว่างวันที่ 1 - 23 สิงหาคม 2560
  • กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมเป็นการทั่วไป โดยระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา
    วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
  • กำหนดเสนอชื่อผู้เหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดี
    วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.