FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดคำขวัญ “ประหยัดการใช้กระดาษ” ชิงรางวัลมูลค่า 4,500 บาท
5 ส.ค. 2560

โครงการประกวดคำขวัญ “ประหยัดการใช้กระดาษ”

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจัดทำโครงการประกวดคำขวัญ “ประหยัดการใช้กระดาษ” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการประหยัดกระดาษให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะวารสารศาสตร์ฯ ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการประหยัดกระดาษให้เกิดขึ้นแก่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

เกณฑ์การประกวดคำขวัญโครงการ “ประหยัดการใช้กระดาษ”
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. หัวข้อของการประกวด : สร้างจิตสำนึกการใช้กระดาษภายในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. กำหนดความยาวในการแต่งคำขวัญ : มีจำนวนคำระหว่าง 10 - 20 คำ
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งคำขวัญและข้อกำหนด
  3.1 เป็นบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3.2 สามารถส่งคำขวัญได้คนละ 1 คำขวัญ โดยส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3.3 คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำหน่วยงาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ไม่มีสิทธิส่งคำขวัญเข้าประกวด
 4. วิธีการดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
  4.1 ผู้ส่งคำขวัญส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  4.2 ส่งคำขวัญ พร้อมชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับมายังอีเมล์ wattana.kl2@gmail.com
 5. เกณฑ์การตัดสิน
  5.1 ต้องเป็นคำขวัญที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ไหนมาก่อน
  5.2 ต้องไม่ใช่ผลงานที่มีการลอกเลียนหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น
  5.3 เป็นคำขวัญที่รณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกและสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ในการประหยัดกระดาษ
  5.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  5.5 คำขวัญที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. เกณฑ์การให้คะแนน
  6.1 มีเนื้อหาเชิญชวนให้ประหยัดการใช้และมีคำว่า “วารสาร” 30 คะแนน
  6.2 มีสัมผัสที่คล้องจอง 15 คะแนน
  6.3 มีจำนวนคำไม่เกินที่กำหนด (10 – 20 คำ) 5 คะแนน
  รวม 50 คะแนน
 7. การพิจารณาตัดสินและประกาศผล
  7.1 ประกาศผลการประกวดคำขวัญ วันที่ 29 กันยายน 2560
  7.2 รับรางวัลการประกวดจากผู้บริหาร งานวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปี 2560
 8. รางวัลการประกวด
  รางวัลชนะเลิศ แท็บเล็ต มูลค่า 4,500.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2696-6216 (คุณวัฒนา)