FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
QUOTA 2560: กำหนดวันแจ้งความจำนงขอโควตาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
19 มิ.ย. 2560

ประกาศกำหนดวันแจ้งความจำนงขอโควตาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาที่ต้องการจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ให้แสดงความจำนงผ่านระบบ Internet ที่ http://www.jc.tu.ac.th/quota ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามปฏิทินนี้

ดูกำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา คลิกที่นี่

การจดทะเบียนศึกษารายวิชา    
เปิดขอโควตาวิชา
(รอบ 1 : ให้สิทธิ์เฉพาะนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
คณะเปิดให้แสดงความจำนงขอโควตาวิชา  17 - 19 พ.ค. 60 10 - 12 ต.ค. 60
คณะประกาศผลผู้ได้โควตาวิชา 12 มิ.ย. 60 7 พ.ย. 60
นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ    
นักศึกษารุ่น 54 - 57 3 - 5 ก.ค. 60 20 - 22 พ.ย. 60
นักศึกษารุ่น 58 4 - 6 ก.ค. 60 21 - 23 พ.ย. 60
นักศึกษารุ่น 59 5 - 7 ก.ค. 60 22 - 24 พ.ย. 60
นักศึกษารุ่น 60 8 - 9 ส.ค. 60 23 - 25 พ.ย. 60
     
เปิดขอโควตาวิชา
(รอบ 2 : ให้สิทธิ์นักศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ และนอกคณะ)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
คณะเปิดให้แสดงความจำนงขอโควตาวิชา  21 - 24 ก.ค. 60 13 - 15 ธ.ค. 60
คณะประกาศผลผู้ได้โควตาวิชา 7 ส.ค. 60 25 ธ.ค. 60
นักศึกษาชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา    
นักศึกษารุ่น 54 - 60 22 - 25 ส.ค. 60 16 - 19 ม.ค. 61
วันแรกของการคิดค่าปรับกรณีนักศึกษาจดทะเบียนเพิ่มวิชาล่าช้า 28 ส.ค. 60 22 ม.ค. 61
กรณีพิเศษ
นักศึกษาขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" 16 - 23 ต.ค. 60 26 มี.ค. - 2 เม.ย. 61