FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม

ปรัชญา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร มีจริยธรรม เป็นผู้นำสังคม และสามารถนำความรู้มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

 
วิสัยทัศน์

สร้างผู้นำด้านการสื่อสารด้วยการศึกษาและวิจัยในระดับนานาชาติ

 
พันธกิจ

  1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
  2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
  3. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ค่านิยมองค์กร

“เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม”[1]

 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
  4. มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
  5. มุ่งสู่ความมั่งคง ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

 

 

--------------------------------------------------------------------------

[1] เป็นเลิศ หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นเลิศ

เป็นธรรม หมายถึง ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชน มีจุดยืนเคียงข้างประชาชนและพิทักษ์ประโยชน์ให้กับประชาชน

ร่วมนำสังคม หมายถึง การเป็นที่พึ่งของสังคม โดยให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายในหลายๆ ระดับ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศและการมีบทบาทในการหาทางออกให้กับสังคมไทยในเรื่องหลักๆ ที่สำคัญ โดยร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ