FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
FACULTY COMMITTEE REPORT 
รายงานประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปี ๒๕๕๘

ครั้งที่ วันที่ประชุม รายการ
๑๔/๒๕๕๘ .๑๒.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๑๓/๒๕๕๘ .๑๑.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๑๒/๒๕๕๘ .๑๐.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๑๑/๒๕๕๘ .๐๙.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๑๐/๒๕๕๘ .๐๙.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๙/๒๕๕๘ .๐๘.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๘/๒๕๕๘ ๒๙.๐๗.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๗/๒๕๕๘ ๒๔.๐๖.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๖/๒๕๕๘ ๐๔.๐๖.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๕/๒๕๕๘ ๒๐.๐๕.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๔/๒๕๕๘ ๑๗.๐๔.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๓/๒๕๕๘ ๒๗.๐๓.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๒/๒๕๕๘ ๒๔.๐๒.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
๑/๒๕๕๘ ๓๐.๐๑.๒๕๕๘ มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ