FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม

รศ. ดร.ศิริมิตร   ประพันธ์ธุรกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
(ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2564)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ

ห้องพักอาจารย์: ชั้น 6
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6246
E-mail: psirimit@tu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
(ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2564)
อาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล

ห้องพักอาจารย์: ชั้น 6
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6246
E-mail: cvaree@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์

ห้องพักอาจารย์: ชั้น 7
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6247
E-mail: ajjoon@me.com

ผศ. เกศราพร   ทองพุ่มพฤกษา

หัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
(ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 7 พฤศจิกายน 2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

ห้องพักอาจารย์: ชั้น 7
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6247
E-mail: kate611_hello@hotmail.com

รศ. พรทิพย์   สัมปัตตะวนิช

หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา
(ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2564)
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

ห้องพักอาจารย์: ชั้น 5
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6245
E-mail: pornthipsam@gmail.com

ผศ. ประไพพิศ   มุทิตาเจริญ

หัวหน้ากลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 กันยายน 2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ

ห้องพักอาจารย์: ชั้น 5
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6245
E-mail: pmuthitacharoen@gmail.com