FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
ADMINISTRATORS 
ผู้บริหาร 

คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

ห้องทำงาน: ห้องคณบดี ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: adchara_p@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: monaiphol@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: wilaiwan2012@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา พรสกุลวานิช

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: dr.vikanda@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา ครุจิต

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: arada.ka@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: yanisa.jc@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: pansa20@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: punwadee.p@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
อาจารย์นิชคุณ ตุวพลางกูร

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: nichakhun@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.เซนโจ นะไก

ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: nasenjo2002@gmail.com

ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว

ห้องทำงาน: ห้องผู้บริหาร ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6230
E-mail: aj.potchana@gmail.com

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

ห้องทำงาน: ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2613-2733
E-mail: adchara_p@hotmail.com

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช

ห้องทำงาน: ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2613-2733
E-mail: monaiphol@yahoo.com

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

ห้องทำงาน: ห้องโครงการปริญญาตรี
ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) ชั้น 1
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6193
E-mail: adchara_p@hotmail.com

วาระ 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563 


ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)

ห้องทำงาน: ห้องเลขานุการคณะฯ ชั้น 3
คณะวารสารศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6228
E-mail: dhanajctu@gmail.com

นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร

(ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562)

ห้องทำงาน: อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน ชั้น 4
มธ. ศูนย์รังสิต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2696-6321
E-mail: turadio981@gmail.com